Onze recente projecten

Projecten

Elk project is uniek, maar het zijn de deelnemers die het project maken. Wanneer zij enthousiast en zonder afleiding kunnen werken aan een vooraf bepaald doel, ontstaan er prachtige resultaten. Hier delen we met trots een overzicht van projecten waar we met plezier aan hebben gewerkt en waar we veel energie van hebben gekregen!

Binnen veel waterschappen in Nederland speelt momenteel een ingrijpende vernieuwingsopgave. Zo ook bij Hollandse Delta dat in haar renovatie/nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) is gestart met de locatie Sluisjesdijk binnen haar programma vernieuwing waterketen. Tijdens de realisatiefase van het ALM (Asset Lifecycle Management) -investeringsprogramma Sluisjesdijk 1.0, blijkt echter dat de projecten onvoldoende voortgang hebben.
Het Strategisch Omgevingsmanagement Team Stakeholders van Waterschap De Dommel had als ambitie een duidelijke strategie en praktisch toepasbare producten te ontwikkelen om de externe stakeholders beter te faciliteren.
De nieuwe organisatiestructuur van de RDI leidde tot de vraag of wij het strategiecluster (BJC, team Strategie & Analyse) konden helpen bij het vormen van strategisch beleid dat bij de nieuwe RDI-organisatie past.
In het coalitieakkoord (2023-2027) van Waterschap Brabantse Delta is de doorontwikkeling van de Centrale Regiekamer (CRK) vastgesteld als een van de cruciale cruciale doelstellingen. Om deze opdracht succesvol te realiseren en een solide basis te leggen, is het essentieel binnen de organisatie een scherp, breed gedragen en realistisch (streef)beeld van de toekomstige CRK te creëren.
Het Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard (HHSK) heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2027 een datagedreven waterschap te zijn. Hierbij streeft HHSK naar een situatie waarin het volledige beheer van informatie en informatiestromen in eigen hand is, en waarbij tevens wordt voldaan aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en ontsluiting.
In een tijd van ingrijpende veranderingen en uitdagingen, waaronder groeiende schaarste op het elektriciteitsnet en barrières zoals tekort aan technisch personeel, materiaalschaarste en complexe vergunningstrajecten, stond Liander voor de taak om gezamenlijk tactisch beleid daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
Liander had als wens om een huidige handmatige bestelproces te vervangen door een interne online webshop.
De drinkwatervoorziening in Zuid-Limburg is verdeeld in drie clusters. De huidige infrastructuur is zodanig ingericht dat ze toekomstige uitdagingen niet voldoende aankan (kwaliteit). Daarnaast is de verwachting dat de watervraag de komende 10 jaar stijgt, terwijl de productiecapaciteit mogelijk te gering is (kwantiteit).
Met het team van Energy21 hebben we samen de bestaande waardepropositie met behulp van een value proposition workshop opgefrist.
De vraag naar aquathermie, duurzame benutting van watergerelateerde warme en koude bronnen, en gerelateerde diensten uit het bedrijfsleven neemt een steeds hogere vlucht.
Translate »